Whatsapp

Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden


Komt je afspraak toch niet goed uit? Geen probleem! Wij vragen je de behandeling uiterlijk 24 uur voor de gereserveerde tijd te verzetten of te annuleren. Zo kunnen wij je plaats reserveren voor een klant op onze wachtlijst. Annuleer je korter dan 24 uur voor je afspraak en kunnen wij je plaats niet meer opvullen dan brengen we € 25,00 in rekening voor de gereserveerde tijd. 

Geldende wijze van 24 uur van te voren verzetten of annuleren zijn per email via info@skincarecenter.nl, via telefoon op 073-6120078 (bij geen gehoor kun je een voicemail achterlaten) of via het online boekingsprogramma waar via de afspraakherinnering de afspraak voor de betreffende behandeling kan worden geannuleerd.Corona maatregelen


We hebben een aantal punten die we bij je onder de aandacht willen brengen om je afspraak zo ontspannen mogelijk te laten verlopen:  
  • Blijf thuis bij de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (38°C), koorts (vanaf 38 °C) of benauwdheidsklachten. Wij zullen bij ziekte soepel omgaan met de annuleringsvoorwaarden. Breng ons wel zo snel mogelijk op de hoogte zodat we je plaats kunnen reserveren voor een klant op onze wachtlijst. 073-6120078.
  • Onze medewerkers nemen dezelfde regel in acht, we vragen hierin je begrip wanneer we je afspraak hierdoor moeten verzetten.
  • Draag een mondkapje bij binnenkomst.
  • Ben maximaal 5 minuten voor de behandeling aanwezig zodat je niet hoeft te wachten en er voldoende tijd zit tussen de afspraak met de volgende klant. 
  • Kom alleen naar de afspraak. 
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en direct na de behandeling. 
  • Betaal met pin of contactloos. 

Bedankt voor je begrip en tot snel bij Skin Care Center.
 


Aanvullende algemene voorwaarden Membership Skin Care Center


Artikel 1                                             
1.1 Skin Care Center (hierna ook te noemen: “SCC”) biedt consumenten de keuze uit diverse ‘membership abonnementen’, hierna ook individueel te noemen: Membership of in meervoud: Memberships.
1.2 Deze voorwaarden (hierna ook te noemen: de “Membershipvoorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van een Membership door SCC en elke tussen SCC en een derde tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot een Membership. Een derde met die wie de overeenkomst, het Membership, tot stand is gekomen, wordt hierna ook genoemd: “Member”.
1.3 Een Member kan zich slechts op aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het Membership beroepen indien deze voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk door SCC aan de Member zijn bevestigd.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Membershipvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Membershipvoorwaarden volledig van toepassing.
1.5  Een Member kan slechts rechten aan het Membership ontlenen indien en nadat het abonnementformulier waarmee het Membership tot stand komt juist en volledig is ingevuld en is ondertekend door zowel SCC als de Member.
1.6 Op Memberships is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
1.7 Indien en voor zover de inhoud van de Membershipvoorwaarden tegenstrijdigheden oplevert met de inhoud van andere door SCC gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Membershipvoorwaarden.
1.8 Indien en voor zover de inhoud van de Membershipvoorwaarden tegenstrijdigheden oplevert met de inhoud van de beschrijving van een specifieke Membership bij aanvang daarvan, prevaleert die specifieke omschrijving.

Artikel 2
2.1 Alle Memberships worden aangegaan voor de duur van twaalf maanden, met ingang van de datum van betaling van de eerste maandelijkse termijn  door de Member (zie 3.2).
2.2 Tijdens het eerste (contract)jaar van het Membership kan deze door de Member niet worden opgezegd. Indien een Member voortijdig het Membership wenst te beëindigen en SCC hier haar medewerking aan verleent, is SCC zonder meer gerechtigd om de resterende maandtermijnen in rekening brengen.
2.3 Alle Memberships worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze maandelijks kunnen worden opgezegd.
2.4 Alle Memberships, behandelingen en eventuele andere uit een Membership voortvloeiende rechten zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij dat uitdrukkelijk anders schriftelijk door SCC is vermeld.
2.5 Behandelingen worden uitgevoerd door verschillende specialisten binnen het team van SCC en ingeplande afspraken kunnen indien nodig in overleg worden verplaatst naar een collega specialist (binnen SCC).
2.6 Voor alle Memberships geldt dat indien een Member, afgezien van de aan het Membership verbonden regelingen, meerdere behandelingen inplant per periode (met uitzondering van 4.2), deze Member de reguliere kosten voor de betreffende behandeling aan SCC verschuldigd is, eventueel verminderd met de Membership korting.
 
Artikel 3
3.1 Betaling in verband met Memberships vindt plaats bij vooruitbetaling in maandelijkse termijnen middels automatische incasso door SCC vanaf een door een Member opgegeven bankrekening.
3.2 De eerste maandelijkse termijn dient per pin aan de balie van SCC te worden voldaan, voorafgaand aan de eerste afspraak (en/of eerste levering van producten). Voor deze betaling dient de Member de pinpas te gebruiken van de rekening waarvan de incasso’s zullen worden afgeschreven, zoals aangegeven op de door een Member ondertekende incassomachtiging.
3.3 Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt en een Member niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Membership rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal SCC deze Member eerst een herinnering sturen. Indien een Member ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Member in verzuim. Een Member kan tevens op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen in verzuim komen te verkeren. SCC heeft bij verzuim van de Member de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het Membership direct op te schorten waardoor een Member niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Membership toekomende behandeling.    
3.4 De Member heeft pas recht op de behandeling behorend bij het Membership, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten. Indien de automatische incasso geen doorgang kan vinden zal SCC € 25,00 administratiekosten aan de Member in rekening brengen.
3.5 Indien een Member het rekeningnummer wenst te wijzigen waarvan de de maandelijkse termijnen worden afgeschreven, dient een Member dit schriftelijk mede te delen per e-mail aan administratie@skincarecenter.nl. SCC zal deze administratieve handeling doorvoeren en de Member hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Pas na schriftelijke bevestiging door SCC kan een Member ervan uitgaan dat de wijziging is doorgevoerd.
3.6 Indien om welke reden dan ook, de openstaande termijn(en) niet direct aan de balie bij SCC of op een andere manier kan (of kunnen) worden betaald terwijl er wel een afspraak staat ingepland, wordt de behandeling geannuleerd en wordt aan de Member 25% van de reguliere prijs van die behandeling extra in rekening gebracht, onder andere ter compensatie van de ingeboekte tijd.
3.7 Bij voortdurend verzuim zal SCC de incasso van de vordering overdragen aan een derde (bijvoorbeeld een incassobureau) en is SCC – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Member te verhalen.
3.8 Indien de Member zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is SCC gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Member recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds gedane betalingen in verband met het Membership.
3.9 Er worden geen spaarpunten uitgegeven op Memberships (en/of op basis daarvan uitgevoerde behandelingen).
3.10 SCC behoudt zich het recht voor om eenzijdig Memberships te beëindigen (op te zeggen) zonder opgaaf van redenen. Redenen hiervoor kunnen echter zijn; het niet tijdig nakomen van financiële afspraken en het (geregeld) inplannen van behandelingen zonder te verschijnen. SCC zal een Member hierover schriftelijk (per e-mail) op de hoogte stellen.
 
Artikel 4 Skin Care Center gezichts- en pedi/mani memberships
4.1 Een Member mag eens per aangegeven termijn een afspraak inplannen voor de te kiezen behandeling. Een Member dient met name bij een online reservering duidelijk aan te geven welke behandeling deze wenst in te plannen.
4.2 Een Member mag een (1) behandeling vooruit lopen op de bepaalde Membership termijn (bijv; t.b.v. kuren/vakantie). Bij het niet gebruik maken van een behandeling binnen een bepaalde termijn, mag deze later ingehaald worden, maar wel uitsluitend in hetzelfde (contract)jaar. Nadien komt het recht daarop te vervallen.
4.3 Een Member kan een upgrade maken van de behandeling. (Bijv. een Member gezicht Skin Care kiest een behandeling in de vorm van een microneedling). Dit kan tegen een bijbetaling die aan de balie van SCC wordt afgerekend. Een Member dient een dergelijke upgrade uitdrukkelijk te vermelden bij het inplannen van de behandeling.
4.4 Een Member kan tot 24 uur van tevoren de ingeplande behandeling kosteloos verplaatsen naar een voor SCC beschikbaar tijdstip. Bij het niet tijdig annuleren* of verzetten* van de ingeplande behandeling vervalt (het recht op) de behandeling van die termijn. De volgende behandeling kan pas weer gedurende de maand, de termijn, die daarop volgt, worden ingepland. Bijv. een Member heeft een behandeling ingepland in februari en vergeet deze: deze behandeling komt te vervallen en een volgende behandeling kan pas in maart worden ingepland.


Artikel 5 Huidsupplementen membership
5.1 Een Member ontvangt na aanvang van het Membership direct, althans zo spoedig mogelijk, een eerste + gratis maandelijkse box met huidsupplementen. Vervolgens wordt elke eerste dag van de daarop volgende maandelijkse termijn de vervolgbox opgestuurd.
5.2 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door een Member is SCC gerechtigd om de gratis box alsnog in rekening te brengen.
5.3 Een Member is verplicht om bij SCC direct melding te maken van eventuele gezondheidsveranderingen t.b.v. het verantwoord gebruiken van supplementen.

Artikel 6 IPL membership
6.1 Een Member mag eens per aangegeven termijn een afspraak inplannen voor de te kiezen behandeling. Een Member dient met name bij een online reservering duidelijk aan te geven welke behandeling deze wenst in te plannen.
6.2 Members met het IPL-Membership voor het gelaat laten alle gewenste zones in het gelaat tegelijkertijd behandelen. De tussenliggende periode is vanaf de eerste behandeling: minimaal 4 weken (max. 12 behandelingen per jaar).
6.3 Members met het IPL-Membership voor het lichaam laten alle gewenste zones van het lichaam tegelijkertijd behandelen. De tussenliggende periode is vanaf de eerste behandeling: (bepaald door een specialist van SCC) minimaal 4-8 weken (max. van 10 behandelingen per jaar).
6.4 Voorafgaand aan de IPL-behandelingen vindt een intakegesprek plaats met een specialist van SCC. De eerste behandeling vangt daarna pas aan na ondertekening van een aanvullende overeenkomst door de Member.
6.5 Indien een (vervolg)behandeling van IPL niet doorgaat vanwege een Member en deze de behandeling niet minstens 24 uur voorafgaand aan de behandeling heeft geannuleerd of verzet, vervalt de betreffende behandeling(en is er dus recht op 1 behandeling minder).
6.6 SCC behandelt alleen de zones waar daadwerkelijk haargroei is, voldoende geschoren is, er een voelbare stoppel waarneembaar is en, waarbij er pigmenten (kleur) in de haren aanwezig zijn.
6.7 Een Member is zelf verantwoordelijk om wijzigingen van zijn/haar gezondheid door te geven aan SCC t.b.v. verantwoord behandelen en de kwaliteit van de behandeling.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid (aan de zijde) van SCC is SCC niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het niet of onjuist opvolgen van adviezen en/of instructies door een Member en/of als gevolg van het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste informatie door een Member.
7.2 SCC is nimmer aansprakelijk voor en nimmer verplicht tot enige vergoeding van bedrijfsschade en/of gevolgschade, geleden door de Member en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.
7.3 Behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid (aan de zijde) van SCC is de aansprakelijkheid van SCC voor schade beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SCC in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SCC.
7.4 Een Member vrijwaart SCC voor aanspraken van derden die verband houden met zijn/haar Membership, maar ten aanzien waarvan met betrekking tot SCC geen toerekenbaarheid bestaat.* Geldende wijzen van 24 uur van te voren annuleren zijn per email via info@skincarecenter.nl, via telefoon op 073-6120078 (bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten) of via het online boekingsprogramma waar via de afspraakherinnering de afspraak voor de betreffende behandeling kan worden geannuleerd.
 
 
Onze klanten vertellen
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
.